Płyn do dezynfekcji - Kastel Sept - pojemnik 5L - Atest

Płyn do dezynfekcji - Kastel Sept - pojemnik 5L - Atest
Dostępność: Wysyłka w ciągu 24 h
65.00
52.85 zł

Ilość zamówienia

- +
Zalety produktu

Płyn do dezynfekcji powierzchni oraz rąk

Płyn Kastell Sept, jest zarejestrowany przez Urząd Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z komunikatem PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH z dnia 13 marca 2020 r.

Zastosowania zidentyfikowane:
płyn do dezynfekcji powierzchni oraz rąk.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy.

Nazwy niebezpiecznych komponentów wymienione na etykiecie

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie
z krajowymi przepisami.

Odbiór osobisty 0 zł
DHL Parcelshop 20 zł
Firma kurierska DHL 20 zł
Kurier Inpost 18.45 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Paczkomaty Inpost 12.8 zł
Pobranie - DHL Parcelshop 28 zł
Pobranie - Firma kurierska DHL 28 zł
Pobranie - Kurier Inpost 25 zł
Pobranie - Paczkomaty Inpost 25 zł
Darmowa dostawa od 499 zł