Polityka prywatności

Szanowny Kliencie,

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników serwisu www.kalena.pl. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach tej witryny.

Jako Użytkownik witryny masz prawo do informacji o sposobach przechowywania Twoich danych, a także o podmiotach za to odpowiedzialnych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679).

Administratorem danych i właścicielem witryny www.kalena.pl i jest firma KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Pałacowej 25, 05-816 Michałowice - Wieś. Firma KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy: KRS: 0000802004, posiada NIP: 125-14-67-440 i REGON: 141157330

Korzystając z serwisu www.kalena.pl, akceptujesz zasady zawarte w Regulaminie i Polityce prywatności znajdujące się na tej stronie.

Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres dostawy/adres fakturowy) przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji sprzedaży i wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług/rzetelności realizacji zamówień, optymalizacji działania systemu, komunikacji sprzedażowo/księgowo/fiskalnej, komunikacji marketingowej (newsletter – w oparciu o dobrowolną zgodę), dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb zamawiających, oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., Poz. 1182, z późn. zm.).

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Każdą osobę, korzystającą w jakikolwiek sposób z serwisu www.kalena.pl, obowiązuje aktualna Polityka prywatności. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności w dowolnym momencie funkcjonowania serwisu.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom nieupoważnionym danych personalnych czy adresowych naszych Klientów oraz Użytkowników naszego serwisu: www.kalena.pl.

Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, prosimy, nie odwiedzaj serwisu www.kalena.pl i nie udostępniaj nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z treścią Polityki prywatności skontaktuj się z nami.

Ochrona danych osobowych

W czasie rejestracji/korzystania z witryny www.kalena.pl będziemy prosić o podanie danych firmowych oraz niektórych Twoich danych osobowych poprzez wypełnienie różnych formularzy.

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

- prawidłowego świadczenia usług/rzetelności realizacji zamówień, optymalizacji działania systemu, komunikacji sprzedażowo/księgowo/fiskalnej, komunikacji marketingowej (newsletter – w oparciu o dobrowolną zgodę), dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb zamawiających. Niepodanie wymaganych danych może zablokować czynność, której te dane dotyczyły (możliwość skutecznego złożenia zamówienia), jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania, lub może spowodować nieskuteczne doręczenie zamawianego towaru.

- przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na Twoją prośbę jako Użytkownika, usunięte z serwera witryny www.kalena.pl.

Zmiany w przekazanych nam danych można dokonać telefonicznie, e-mailowo lub też korzystając z formularza kontaktowego na www.kalena.pl/kontakt.

Wszystkie otrzymane dane osobowe są chronione i wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawach: z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.

Jako KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie odpowiadamy za politykę prywatności i bezpieczeństwa innych stron internetowych/firm współpracujących.

Przechowywanie i ochrona danych

Twoje dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonej i odpowiednio do tego przystosowanej bazie danych spełniającej wymogi prywatności i zalecenia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz wymogi przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oznacza to, że dane te są widoczne jedynie dla właścicieli (administratorów) www.kalena.pl i podmiotów upoważnionych. W żaden sposób nie są one dostępne dla osób trzecich, odwiedzających nasz serwis.

Jako klient naszej firmy masz prawo do:

- przeglądania, poprawiania i kasowania swoich danych osobowych udostępnionych KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

- skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.

Kontakt do Administratora Bezpieczeństwa Informacji: info|kalena.pl| |info|kalena.pl (z dopiskiem w temacie „do ABI”), telefonicznie: +48 22 2035481 lub przez formularz kontaktowy: skontaktuj się z nami z dopiskiem w temacie „do ABI”.

Niniejsza informacja administratora danych osobowych sporządzona została na podstawie art. 13. ust. 1. i 2. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)”.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism elektronicznych (newsletter)

Zaprenumerowanie newslettera (informacji marketingowych, wysyłanych drogą elektroniczną - e-mailem) wymaga podania osobnej zgody poniżej formularza rejestracyjnego. Uzyskane w ten sposób dane dodajemy do listy mailingowej. Każdy Użytkownik ma możliwość zapisania się do naszego newslettera w dowolnym momencie, także w dowolnym momencie może zrezygnować z możliwości otrzymywania naszych wiadomości, bez podawania przyczyny.

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których adresy e-mail posiadamy i które zgodziły się z Polityką prywatności (zgodziły się na możliwość otrzymywania newsletterów).

Pasywne zbieranie informacji – pliki Cookies, logi systemowe

Zobacz: https://www.kalena.pl/polityka-cookies

Prawa autorskie

Cała treść witryny znajdująca się pod adresem / oraz zawarte tu materiały komercyjne nie mogą być wykorzystywane na innych stronach WWW bez pisemnej zgody KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Publikacje stworzone przez KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa lub inne osoby współpracujące, są chronione prawem autorskim i wykorzystywanie ich bez wiedzy i zgody KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest łamaniem prawa polskiego.